Soul Bar at Pal's Lounge

254 Auburn Ave NE
Atlanta, GA 30303
(404) 458-2782